Унос текста:

Унеси текст па притисни ,,Конвертуј у уникод''. Преузми са copy-paste. Ако не ради, инсталирати програм JavaSkript!

Слово у Уникод формату почиње знаком ,,&'' за којим следи ,,#'' па децимални број и завршава са ,,;''.

Уникод

Уникод је стандард за приказ и руковање текстом из већине светских писама. Када дефиниција азбуке (charset) датог програма не садржи неке посебне знакове, тамо где требају допуњавамо их Уникодом.

Сваки знак писма кодира се бројем x, овде децималним који се у програм уноси као ,,&#x;''. Слова енглеског алфабета и одговарајући помоћни знакови у ASCII коду и Уникоду су исте вредности. Посебна латинична слова (č, ć, đ, š и ž, мала и велика) имају троцифрене декадне вредности, док су свим словима српске ћирилице придружени четвороцифрени децимални бројеви, од 1026 до 1119. Нису сви бројеви искориштени, нити они тачно следе азбуку.

Unicode

The top button deletes both windows. In the upper window enter the Serbian text, press the button below and from lower window take (copy-paste) the Unicode.

While the letters of English alphabet are coded by two digits, the same as ASCII, the Serbian Cyrillic and special Latin letters are coded by 3-4 decimal digits x. It enters as `&#x;’ in the program text.